Huigens Music Leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden worden op verzoek digitaal toegezonden.

 

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes, aanbiedingen, prijsuitingen en andere vermeldingen in brochures, op het internet en in advertenties zijn vrijblijvend en in zijn geheel niet bindend. Huigens Music is dan ook niet verantwoordelijk voor prijs, model, specificatie wijzigingen en mogelijke druk- of zetfouten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Huigens Music niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst.

Levertermijn wordt vooraf zo nauwkeurig mogelijk bepaald en gaat in op het moment dat de overeenkomst is gesloten. Huigens Music is niet verantwoordelijk voor overschrijding van de bepaalde levertijd. De levertijd is indicatief. Bij overschrijding van de levertijd heeft u geen recht op schadevergoeding. Wanneer de overschrijding langer is dan 30 dagen kan er van de overeenkomst afgezien worden. De levering van de producten geschiedt aan de Höltersweg 75 waar Huigens Music is gevestigd. Bij verzending wordt er gebruik gemaakt van vooruitbetaling of wordt het pakket rembours verstuurd. U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen wanneer deze tot uw beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld. Wanneer u de producten niet afneemt zullen alle ontstane kosten, zoals verzend en handlingskosten voor uw rekening zijn. Wanneer een opdracht bespoedigd moet worden kunnen extra ontstane kosten en overwerk berekend worden.

Garantie

De door u gebruikte producten voldoen aan de eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Buiten Nederland gelden er andere voorwaarden. Wanneer het product buiten Nederland gebruikt gaat worden moet dat vooraf duidelijk aangegeven zijn door de gebruiker(consument). De bovengenoemde garantie geldt voor een periode van 24 maanden na levering. Huigens Music verschaft u een overzichtelijk en duidelijk aankoopbewijs, dat tevens dient als garantiebewijs. Binnen deze 24 maanden zal Huigens Music voor deze garantie zorgdragen. In samenwerking met de betreffende leverancier. Houdt er rekening dat de eventuele verzendkosten, na 12 maanden, wel berekend zullen worden.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de u en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van u, of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. U komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar u geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Monsters, modellen en voorbeelden

De getoonde producten in de winkel of op de site zijn bedoeld als voorbeeld. Er bestaat dan ook een mogelijkheid dat de geleverde zaken/producten afwijken van de door Huigens Music getoonde spullen, tenzij er vooral duidelijk en expliciet is vermeld dat het getoonde product exact overeenkomt met het geleverde product.

Eigendomsvoorbehoud

Huigens Music blijft ten alle tijden eigenaar van het product zolang u niet volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen.

Onderzoek en reclamering

U wordt geacht om het geleverde product op het moment van (af)levering te onderzoeken. Daarbij moet worden gekeken of de geleverde kwaliteit overeen komt met hetgeen dat vooraf is afgesproken/overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 1 week na levering schriftelijk aan Huigens Music te worden gemeld. Niet zichtbare klachten zal tenminste binnen de garantieperiode moeten worden gemeld. Huigens Music zal altijd in de gelegenheid gesteld moeten worden om de klacht te kunnen onderzoeken. Na verloop van de garantietermijn is de verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen. Indien u tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. U blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.  

Betaling en incassokosten

De betaling dient contant plaats te vinden op het moment van levering. Wanneer de betaling niet contant plaats vindt, dient deze te worden voldaan binnen de betalingtermijn van 30 dagen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de verkoper en de verplichtingen van de koper jegens de verkoper onmiddellijk opeisbaar.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Overmacht

Indien Huigens Music door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Huigens Music wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. U bent niet aansprakelijk wanneer Huigens Music u van verkeerde of onvolledige gegevens heeft voorzien. Huigens Music is niet aansprakelijk voor geleden schade of eventuele gederfde winsten ten gevolge van een gebrekkige zaak. Tevens is Huigens Music niet aansprakelijk wanneer de schade te verwijten is aan opzet en-of grove schuld, danwel oneigenlijk gebruik van het product danwel dienst.